Loading...

Facilities"Thaum koj muaj ib tus neeg puv 120 xyoo, peb lub tsev ntxias txaus siab yuav pab koj tsev neeg."

Features of our Funeral Home

  • Full kitchen and refrigeration for cooking
  • Large dining area to accomodate sizeable gatherings
  • Multiple Chapels to serve only your family
  • Fully airconditioned
  • Plenty of parking is available across the street
  • Slideshow and other viewing technologyFull kitchen/refrigeration facilities for cooking (Muaj chaw ua mov/zaub noj thiab tub yees rau qaij)Full dining area to accomodate large gatherings (Muaj chaw noj mov dav rau thaum muaj pluas noj)
Multiple chapels serving your family. The building is dedicated to your family as we only allow one funeral gathering service at a time. (Muaj ob cha chaw nyob rau koj tsev neeg siv. Vim peb tsuas pub ua ib lub ntees ib zaug xwb. Lub tsev txias yog koj tsev neej siv tag nro)

© Hmong Family Funeral Services | Milwaukee, WI - Funeral Home Website Design By Frazer Consultants, LLC & TA

Privacy Policy & Terms of Use | Accessibility